erfurt_einkauf_Allgemeine_Einkaufsbedingungen

Algemene inkoopvoorwaarden

Erfurt & Sohn KG (AIV)

Preambule

Wij sluiten alleen onder de hieronder vermelde voorwaarden overeenkomsten met u.

De algemene inkoopvoorwaarden (AIV) zijn alleen van toepassing als leverancier een ondernemer (§14 Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een zelfstandig bestuursorgaan is.

Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden worden niet door Erfurt & Sohn KG erkend.

Dit geldt ook in het geval dat een opdrachtbevestiging, waaraan algemene voorwaarden ten grondslag liggen die afwijkend zijn van of tegenstrijdig zijn aan deze voorwaarden, niet uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Ook uit de onvoorwaardelijke goedkeuring van de levering of betaling van de koopprijs volgt geen erkenning van algemene voorwaarden die tegenstrijdig zijn aan deze voorwaarden. Tegenstrijdige algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien Erfurt & Sohn KG dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

De AIV gelden in de betreffende versie als raamovereenkomst ook voor toekomstige overeenkomsten over de verkoop en levering van roerende zaken met dezelfde leverancier zonder dat Erfurt & Sohn KG hier weer in elk afzonderlijk geval op dient te wijzen.

Erfurt & Sohn KG behoudt zich het recht voor om de AIV te wijzigen. De AIV ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst zijn van toepassing. Indien de AIV van Erfurt & Sohn KG veranderen, wordt de nieuwe versie in het kader van een lopende zakenrelatie kenbaar gemaakt aan de leverancier.

Afzonderlijk gesloten individuele overeenkomsten met de leverancier (met in begrip van nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) prevaleren te allen tijde boven deze AIV. De inhoud van dergelijke afspraken dient te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met, dan wel schriftelijk te worden bevestigd door Erfurt & Sohn KG.
We geven de voorkeur aan energie-efficiënte oplossingen conform DIN ISO 50001 en houden hier rekening mee bij de selectie van leveranciers en aanbiedingen.

1. Bestellingen

Bestellingen zijn alleen dan juridisch bindend als ze op onze naar behoren getekende bestelbrieven zijn geplaatst. Verdere overeenkomsten en toezeggingen dienen per afzonderlijk geval in schriftelijke speciale overeenkomsten te worden geregeld.

De leverancier dient ons met het oog op correctie dan wel completering voor aanvaarding te wijzen op duidelijke fouten (zoals schrijf- en rekenfouten) en onvolledigheden van de bestelling, met inbegrip van besteldocumenten. Anders wordt de overeenkomst beschouwd als niet gesloten.

2. Opdrachtbevestigingen, vrijgaven, leverbonnen, facturen

a) Op de opdrachtbevestiging moet de exacte prijs, de levertijd, het ordernummer, het aantal te leveren stuks, het artikelnummer en het leveranciersnummer te worden vermeld. Als de leverancier onze bestelling niet binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk dan wel door verzending van de goederen aanvaardt, geldt dat er sprake is van verzuim van aanvaarding. Een verzuim van aanvaarding wordt beschouwd als een nieuw aanbod en dient door ons te worden aanvaard. De contractuele prestatie wordt door ons zo precies mogelijk beschreven aan de hand van informatie over de kwaliteit, afmetingen, etc. Als de leverancier twijfelt over details van de contractuele prestatie dient hij onverwijld contact met ons op te nemen. Afwijkingen van onze vermeldingen zijn uitsluitend toegestaan als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

b) Vrijgave. Als er door Erfurt & Sohn KG van tevoren om uitval- of vrijgavemonsters wordt gevraagd, mag de serielevering pas aanvangen na schriftelijke goedkeuring van het monster.

c)  Aan iedere zending moet een leverbon worden bijgevoegd. Op de leverbon moeten ten minste de volgende gegevens staan: ordernummer, artikelnummer, leveranciersnummer, plaats van levering, geleverd aantal stuks.

Als leverbonnen niet naar behoren zijn ingevuld, behoudt Erfurt & Sohn KG zich het recht voor om een factuurkorting van 3% van het factuurbedrag toe te passen.

d)  Er wordt van alle facturen één exemplaar opgesteld. Op de factuur moet een ordernummer, het artikel-, post- en leveranciersnummer staan ten behoeve van de gegevensverzameling voor de factuur. Facturen die hier niet aan voldoen, worden teruggestuurd, zonder dat hierdoor aanspraken op basis van betalingsverzuim kunnen ontstaan. De tussen Erfurt & Sohn KG en de leverancier overeengekomen korting moet eveneens op de facturen worden vermeld. Daarnaast moet over het algemeen het betreffende btw-identificatienummer worden vermeld en bij import eveneens  het btw-identificatienummer van Erfurt & Sohn KG = DE126450114.

e) Facturen worden op de 15e van de daaropvolgende maand voldaan onder aftrek van 3% korting.

f) De betaling wordt gedaan volgens een door Erfurt & Sohn KG gekozen betaalmethode. Dit geldt ook voor betalingen per cheque en wissels evenals acceptaties.

g) Erfurt & Sohn KG heeft krachtens de wettelijke bepalingen onbeperkt recht op verrekening en retentie.

3. Levertermijnen / vertraging

a) Als er door de besteller in de bestelbrief levertermijnen aan de leverancier worden gesteld, moeten deze precies worden aangehouden. De levertijd gaat in vanaf de datum van de bestelbrief. De levertijd wordt beschouwd als aangehouden wanneer de goederen binnen de termijn arriveren bij ons magazijn of op de overeengekomen plaats van levering.

b) Als de leverancier in gebreke blijft, beschikt Erfurt & Sohn KG over alle wettelijke aanspraken. Bovendien heeft Erfurt & Sohn KG het recht om voor elke week dat de levertijd is overschreden een schadevergoeding van 1% van de leveringswaarde (totaal factuurbedrag exclusief btw) te verlangen die in totaal echter niet meer mag belopen dan 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Wij behouden ons het recht voor om te bewijzen dat we een hogere schade hebben geleden. De leverancier behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat we helemaal  geen of beduidend minder schade hebben geleden.

c) Indien de leverancier zijn verplichting niet nakomt, heeft Erfurt & Sohn KG ook het recht om met de leverancier een passende extra termijn te stellen met de verklaring dat Erfurt & Sohn Kg na het vruchteloos verstrijken van de termijn de uitvoering van de overeenkomst van de hand zal wijzen. Erfurt & Sohn KG kan van de leverancier een schadevergoeding vanwege niet-nakoming verlangen of zich uit de overeenkomst terugtrekken. Dit laat verdere wettelijke aanspraken op schadevergoedingen onverlet.

d) De leverancier is verplicht om Erfurt & Sohn KG onverwijld op de hoogte te stellen, indien er voorzienbare omstandigheden zijn waardoor hij de levertermijn die aan hem is gesteld niet kan aanhouden. In dit geval dient hij tegelijkertijd een passende, bindende levertermijn op korte termijn mede. Dit laat de verplichting tot nakoming van de oorspronkelijk overeengekomen termijnen onverlet.

e) We hebben het recht om te allen tijde middels schriftelijke kennisgeving met een voorafgaande termijn van ten minste 5 kalenderdagen voor de overeengekomen termijn de tijd en plaats van levering en het soort verpakking te wijzigen. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van productspecificaties voor zover deze in het kader van het normale productieproces van de leverancier zonder aanzienlijke extra tijd kunnen worden uitgevoerd, waarbij zoals in voornoemde zin de kennisgevingstermijn ten minste 5 kalenderdagen bedraagt. We zullen de leverancier telkens vergoeden voor de aantoonbare en redelijke meerkosten die door de wijziging ontstaan. Als dergelijke wijzigingen vertraagde leveringen tot gevolg hebben die niet tijdens de normale productie- en bedrijfsprocessen van de leverancier met redelijke inspanningen te vermijden zijn, schuift de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn navenant op. De leverancier maakt conform zin 1 de zorgvuldig door hem opgestelde inschatting van de verwachte meerkosten of vertraagde leveringen tijdig voor de levertermijn schriftelijk aan ons kenbaar, echter uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van ons bericht.

f) De leverancier kan zich alleen beroepen op het uitblijven van benodigde door ons te leveren documenten in het geval dat hij deze documenten ondanks een vroegtijdig schriftelijk verzoek hiertoe niet binnen een redelijke termijn heeft ontvangen.

4. Prijzen, verzending, risico-overdracht, verzuim van aanvaarding

a) De prijzen betreffen vaste prijzen. Alle overeengekomen clausules van de overeenkomst moeten in overeenstemming zijn met de Incoterms. De versie die wordt gebruikt is de versie die ten tijde van de  bestelling geldig is. De levering vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, 'DDP' plaats (franco en na inklaring, met inbegrip van alle verschuldigde kosten) en is inclusief verpakking. De leverancier heeft alleen in het geval van een rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvordering recht op verrekening of retentie. Betalingen willen niet zeggen dat een prestatie wordt beschouwd als in overeenstemming met de overeenkomst. Algemene prijsverhogingen tot aan de levertijd kunnen alleen worden opgelegd als hierin uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt voorzien.

b) De leverancier draagt ook de kosten voor de transportverzekering. Indien verpakkingsmateriaal in rekening is gebracht, moet dit bedrag bij een retourzending volledig worden vergoed. De retourzending van de verpakkingsmaterialen geschiedt ongefrankeerd. De leverancier is verplicht om conform § 4 e.v. Duitse Verpakkingsverordening de verpakking terug te nemen. Als er sprake is van betrekkingen met herhaalde leveringen kan de retourzending ook plaatsvinden tijdens de eerstvolgende levering. Voor afwijkingen is een bijzondere overeenkomst nodig.

c) Ongeacht de overeengekomen leveringsvoorwaarden draagt onze contractpartner tot aan de overname van de goederen door ons op de plaats van bestemming het risico op toevallige schade. Als er geen plaats van bestemming is aangegeven en niets anders is overeengekomen, dient er aan ons hoofdkantoor in Wuppertal te worden geleverd.

d) We hebben het recht om niet contractueel overeengekomen extra leveringen of deelleveringen te weigeren. Hetzelfde geldt in het geval dat de goederen vóór de overeengekomen termijn worden geleverd. We hebben het recht om de goederen op risico en kosten van de leverancier te retourneren of bij derden op te slaan.

e) De leverancier is verplicht om op alle verzenddocumenten en leverbonnen ons exacte bestelnummer te vermelden. Laat hij dit na, dan zijn we niet verantwoordelijk voor een vertraging bij de verwerking.

f) Voordat de goederen worden verzonden, moeten we schriftelijk over de verzenddag worden geïnformeerd.

g) Ons verzuim voor aanvaarding treedt in werking volgens de wettelijke bepalingen. De leverancier moet ons zijn prestatie echter ook uitdrukkelijk aanbieden indien voor een handeling of medewerking van onze kant (zoals aankoop ter plaatse van materiaal) een bepaalde of bepaalbare kalendertijd is overeengekomen. Als er bij ons sprake is van verzuim in aanvaarding, kan de leverancier conform de wettelijke bepalingen vergoeding van de meerkosten verlangen (§ 304 Duits Burgerlijk Wetboek). Als het verzuim een door leverancier te vervaardigen, onvervangbaar goed (individuele productie) betreft, kan de leverancier verdere rechten alleen doen gelden als wij ons hebben verplicht tot medewerking en wij voor het uitblijven ervan verantwoordelijk zijn.

h) Erfurt & Sohn KG sluit zelf een verzekering voor expeditie en transport af.

5. Goederenontvangst

De goederenontvangst vindt alleen tijdens de normale kantooruren van Erfurt & Sohn KG plaats: maandag tot donderdag van 7.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 14.00 uur.

Tijdens de lunchpauze van 12.30 tot 13.15 uur moet rekening worden gehouden met wachttijden.

6. Verplichting tot melding van een klacht

a) Wij zijn verplicht om de goederen binnen een redelijke termijn te controleren op eventuele afwijkingen wat betreft kwaliteit en kwantiteit. De melding van een klacht is tijdig wanneer deze binnen een termijn van vijf werkdagen na goederenontvangst bij de leverancier binnenkomt of bij verborgen gebreken op het moment dat ze worden geconstateerd. Voor de commerciële verplichting tot inspectie en melding van klachten zijn de wettelijke bepalingen (§§ 377, 381 Duits Wetboek van Koophandel) in de volgende mate van toepassing: Onze verplichting tot inspectie beperkt zich tot gebreken die bij onze controle bij goederenontvangst en visuele inspectie met inbegrip van de leveringsdocumenten en bij onze kwaliteitscontrole op basis van steekproeven aan het licht komen (zoals transportschade en wanneer er verkeerd of te weinig is geleverd). Voor zover er een aanvaarding is overeengekomen, is er geen verplichting tot inspectie. In alle overige gevallen hangt het ervan af in hoeverre een inspectie met inachtneming van de omstandigheden van het afzonderlijke geval haalbaar is bij de normale gang van zaken.

b) Bij grote aantallen beperkt de inspectie van de goederen zich tot het doen van steekproeven. Gebreken die hierbij niet worden ontdekt, worden beschouwd als verborgen gebreken. Als tijdens een steekproefcontrole naar boven komt dat de levering gebreken vertoont die boven de overeengekomen grens (AQL, PPM) liggen, heeft Erfurt & Sohn KG het recht om voor de totale levering garantieclaims in te dienen.

c)  Voornoemde regelingen zijn ook van toepassing op te veel of te weinig geleverde goederen. Ze zijn ook van toepassing op de levering van andere, doch goed te keuren goederen zoals bedoeld in §377 Duits Wetboek van Koophandel. Bij bulkartikelen is een tolerantie van ±5% toelaatbaar.

d) In het geval dat met Erfurt & Sohn KG een overeenkomst voor kwaliteitsmanagement is gesloten ten behoeve van de borging van de kwaliteit van toeleveringen, gelden de voornoemde regelen a) t/m c) alleen voor zover er in de overeenkomst voor kwaliteitsmanagement geen afwijkende regeling is overeengekomen.

7. Garantie

a) De wettelijke garantie- en verjaringstermijnen zijn van toepassing.

b) Bij gebreken kan Erfurt & Sohn KG desgewenst gebruikmaken van diens wettelijke rechten. Erfurt & Sohn KG heeft met name het recht om:

b.a) de gebrekkige goederen op kosten en risico van leverancier te retourneren en vervanging zonder gebreken te verlangen of af te zien van vervanging van de goederen en de factuurwaarde gerestitueerd te krijgen of schadevergoeding te verlangen vanwege niet-nakoming, of om

b.b) zonder voorafgaande toestemming maatregelen te nemen om kleine gebreken te verhelpen of om onevenredig grote schade te voorkomen of om risico's voor de bedrijfsveiligheid bij ons of bij onze klanten te voorkomen en op kosten van de leverancier door onszelf of door ons ingeschakelde derden maatregelen te nemen. Over de reden, aard en omvang van deze maatregelen wordt de leverancier per omgaande op de hoogte gesteld.

c) De leverancier garandeert dat het gebruik van de contractuele dienst de intellectuele-eigendomsrechten van derden (zoals octrooien, octrooiaanvragen, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen, auteursrechten) of vertrouwelijke commerciële of industriële gegevens niet worden geschonden.

Erfurt & Sohn KG heeft voornoemde rechten ook in het geval dat de leverancier in gebreke is met verhelping van het gebrek en leverancier hiervoor verantwoordelijk is. Indien er toch door een derde een vordering tegen ons wordt ingesteld, is de leverancier verplicht om ons na het eerste schriftelijke verzoek hiertoe van deze vorderingen te vrijwaren.

8. Productaansprakelijkheid

De leverancier vrijwaart Erfurt & Sohn KG van alle vorderingen die tegen Erfurt & Sohn KG worden ingesteld, als door beoogd of te voorzien gebruik van onze producten schade is ontstaan, voor zover deze door de door leverancier geleverde producten wordt veroorzaakt.

Onder dezelfde voorwaarden is de leverancier ook aansprakelijk voor schade die Erfurt & Sohn KG lijdt door vorderingen met betrekking tot productaansprakelijkheid (binnen- of buitenland). Dit geldt ook voor voorzorgsmaatregelen tegen een dergelijk gebruik (bijvoorbeeld door terugroepacties). De leverancier moet aantonen een productaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

9. Overige vorderingen

Indien we eigendommen van derden in onze gebouwen in bewaring nemen in verband met de uitvoering van opdrachten, dragen we alleen aansprakelijkheid bij verlies of schade als er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de goederen aan ons vindt onvoorwaardelijk plaats en zonder rekening te houden met de betaling van de prijs. Alle vormen van uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud zijn in ieder geval uitgesloten. Zo kan een eventueel door de leverancier geldig verklaard eigendomsvoorbehoud alleen van toepassing zijn tot betaling van de betreffende aan ons geleverde goederen heeft plaatsgevonden.

11. Geheimhouding, gebruik van de bedrijfsnaam, onderaannemers

a) De leverancier houdt tegenover derden alle ervaringen met, kennis over en documenten van ons bedrijf, waarmee hij in het kader van de opdracht kennis krijgt, strikt geheim. Tekeningen mogen niet zonder onze goedkeuring worden verveelvoudigd dan wel anderszins worden gebruikt. De vervaardiging van voorwerpen op basis van onze tekeningen buiten het kader van een verleende opdracht om is niet toegestaan, ook niet voor eigen doeleinden van de leverancier.

Indien de leverancier voor de vervaardiging van voorwerpen van ons tekeningen of speciale technische instructies krijgt, worden deze voorwerpen met inbegrip van alle bijbehorende onderdelen en materialen bij aanvang van de vervaardiging (zoals het invoegen van de onderdelen) onze eigendom die in bewaring bij de leverancier blijft totdat ze aan ons worden overhandigd. Dergelijke voorwerpen mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch aan derden toegankelijk worden gemaakt, noch aan hen worden verkocht.

b) Het vermelden van onze bedrijfsnaam voor reclamedoeleinden in zakelijke brieven, klantenlijsten, reclameteksten en andere publicaties is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

c) Onderaannemers Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling of de uitvoering ervan zijn uitsluitend met onze schriftelijke toestemming overdraagbaar, tenzij toelevering door onderaannemers gangbaar is.

12. Rechtbank, plaats van levering, toepasselijk recht

a) Op de betrekkingen tussen ons en onze contractpartner is uitsluitend het toepasselijk recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing onder uitsluiting van het Haags kooprecht en het Weens Koopverdrag.

b) De plaats van levering voor alle bestaande wederzijdse verplichtingen die uit deze contractuele relatie voortvloeien, is Wuppertal, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

c) De bevoegde rechtbank, ook voor vorderingen uit de betalingsbevelprocedure en voor klachten inzake cheques en wissels, is Schwelm, voor zover de leverancier een geregistreerd bedrijf is. We hebben ook het recht om ons te wenden tot de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de verkoper.

13. Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of van de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of overige delen van dergelijke bepalingen onverlet. Contractpartners zijn verplicht de ongeldige dan wel niet-uitvoerbare bepaling vanaf waar de ongeldigheid dan wel niet-uitvoerbaarheid ervan begint te vervangen door een bepaling die deze bepaling economisch gezien zo dicht mogelijk nadert. Hetzelfde geldt voor leemtes.

ERFURT & SOHN KG
Wuppertal (Duitsland), juli 2016
Rechtbank Hagen, HRA 4191