erfurt_einkauf_Allgemeine_Einkaufsbedingungen

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) van Erfurt & Sohn KG

 

 1. Toepassingsgebied, vorm, selectie van leverancier
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ondernemers (artikel 14 Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen of zelfstandige bestuursorganen (hierna te noemen: de 'Leverancier').
  2. Erfurt & Sohn KG (hierna te noemen: 'Erfurt & Sohn') sluit uitsluitend onder de hieronder vermelde voorwaarden overeenkomsten met Leveranciers. Tegenstrijdige of van deze AIV afwijkende algemene voorwaarden worden niet door Erfurt & Sohn erkend. Dit geldt ook in het geval dat een opdrachtbevestiging, waaraan algemene voorwaarden ten grondslag liggen, die afwijkend zijn van of tegenstrijdig zijn met deze voorwaarden, niet uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Uit voorzorg worden eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Leverancier hiermee van de hand gewezen. Ook uit de onvoorwaardelijke goedkeuring van de levering of betaling van de koopprijs volgt geen erkenning van algemene voorwaarden die tegenstrijdig zijn met deze voorwaarden. Tegenstrijdige algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien Erfurt & Sohn deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
  3. De AIV gelden in de betreffende versie als raamovereenkomst ook voor toekomstige overeenkomsten met dezelfde Leverancier zonder dat Erfurt & Sohn hier weer in elk afzonderlijk geval op dient te wijzen.
  4. Erfurt & Sohn behoudt zich het recht voor om de AIV te wijzigen. Tenzij anders bepaald, gelden de van toepassing zijnde AIV ten tijde van de bestelling door Erfurt & Sohn dan wel in ieder geval de als laatste in schriftelijke vorm aan Leverancier meegedeelde versie van de AIV als raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige overeenkomsten, zonder dat Erfurt & Sohn hier weer in elk afzonderlijk geval op dient te wijzen.
  5. Afzonderlijk gesloten individuele overeenkomsten met de Leverancier (met in begrip van nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) prevaleren te allen tijde boven deze AIV. De inhoud van dergelijke afspraken dient te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met, dan wel schriftelijk te worden bevestigd door Erfurt & Sohn. Schriftelijk, zoals bedoeld in deze AIV, omvat de schriftelijke en tekstuele vorm (zoals een brief, e-mail, telefax).  Voor elke verklaring die juridisch relevant is, voor elke mededeling of andere verklaring betreffende deze AIV volstaat de tekstuele vorm, tenzij anders bepaald in deze AIV. Dit laat wettelijke vormvoorschriften en andere bewijzen, met name bij twijfel over de legitimiteit van degene die de verklaring doet, onverlet.
  6. Erfurt & Sohn geeft de voorkeur aan energie-efficiënte oplossingen conform DIN ISO 50001 en houdt hier rekening mee bij de selectie van Leveranciers en aanbiedingen.

 

 1. Bestellingen
  1. Bestellingen zijn alleen dan juridisch bindend, wanneer deze via naar behoren getekende bestelbrieven van Erfurt & Sohn of schriftelijk met ordernummer zijn geplaatst. Verdere overeenkomsten en toezeggingen worden per afzonderlijk geval in schriftelijke speciale overeenkomsten geregeld.
  2. De Leverancier dient Erfurt & Sohn met het oog op correctie dan wel completering vóór aanvaarding te wijzen op duidelijke fouten (zoals schrijf- en rekenfouten) en onvolledigheden van de bestelling, met inbegrip van besteldocumenten. Anders wordt de overeenkomst beschouwd als niet gesloten.

 

 1. Opdrachtbevestigingen, vrijgaven, leverbonnen, facturen
  1. Op de opdrachtbevestiging dient de exacte prijs, de levertijd, het ordernummer, het aantal te leveren stuks, het artikelnummer en het leveranciersnummer te worden vermeld. Als de Leverancier een bestelling van Erfurt & Sohn niet binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk dan wel door verzending van de goederen aanvaardt, geldt dat er sprake is van verzuim van aanvaarding. Een verzuim van aanvaarding wordt beschouwd als een nieuw aanbod. Erfurt & Sohn behoudt zich het recht voor om opnieuw over de opdracht te onderhandelen en heeft het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
  2. De contractuele prestatie wordt door Erfurt & Sohn zo precies mogelijk beschreven aan de hand van informatie over de kwaliteit, afmetingen, etc. Als de Leverancier twijfelt over details van de contractuele prestatie dient hij onverwijld contact met Erfurt & Sohn op te nemen. Afwijkingen van de vermeldingen van Erfurt & Sohn zijn uitsluitend toegestaan, als deze schriftelijk door Erfurt & Sohn zijn goedgekeurd.
  3. Als er door Erfurt & Sohn van tevoren om uitval- of vrijgavemonsters wordt gevraagd, mag de serielevering pas aanvangen na schriftelijke goedkeuring van het behangstaal.
  4. Aan iedere zending dient een leverbon te worden bijgevoegd. Op de leverbon moeten ten minste de volgende gegevens staan: ordernummer, artikelnummer, leveranciersnummer, plaats van levering, geleverd aantal stuks.
  5. Er wordt van alle facturen één exemplaar opgesteld. Op de factuur moet een ordernummer, het artikel-, post- en leveranciersnummer staan ten behoeve van de gegevensverzameling voor de factuur. Facturen die hier niet aan voldoen, worden teruggestuurd, zonder dat hierdoor aanspraken op basis van betalingsverzuim kunnen ontstaan. De tussen Erfurt & Sohn en de Leverancier overeengekomen korting moet eveneens op de facturen worden vermeld. Daarnaast moet over het algemeen het betreffende btw-identificatienummer worden vermeld en bij import eveneens het btw-identificatienummer van Erfurt & Sohn = DE126450114.
  6. Tenzij anders bepaald, worden facturen op de 15e van de daaropvolgende maand voldaan onder aftrek van 3% korting.
  7. Erfurt & Sohn heeft krachtens de wettelijke bepalingen onbeperkt recht op verrekening en retentie.

 

 1. Levertermijnen, ingebrekestelling
  1. Als er door Erfurt & Sohn in de bestelbrief levertermijnen aan de Leverancier worden gesteld, moeten deze precies worden aangehouden. De levertijd gaat in vanaf de datum van de bestelbrief. De levertijd wordt beschouwd als nageleefd, wanneer de goederen binnen de termijn arriveren op de overeengekomen plaats van levering, of indien zulks niet is overeengekomen, bij het magazijn van Erfurt & Sohn.
  2. Als de Leverancier in gebreke blijft, beschikt Erfurt & Sohn over alle wettelijke aanspraken. Bovendien heeft Erfurt & Sohn het recht om voor elke week dat de levertijd is overschreden, een schadevergoeding van 1% van de leveringswaarde (totaal factuurbedrag exclusief btw) te eisen, die in totaal echter niet meer mag bedragen dan 5% van de nettoprijs van de te laat geleverde goederen. Erfurt & Sohn behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat er een hogere schade is geleden. De Leverancier behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat Erfurt & Sohn geen of een beduidend lagere schade heeft geleden.
  3. Indien de Leverancier zijn verplichting niet nakomt, heeft Erfurt & Sohn ook het recht om met de Leverancier een passende extra termijn te stellen met de verklaring dat Erfurt & Sohn na het vruchteloos verstrijken van de termijn de uitvoering van de overeenkomst van zal afwijzen. Erfurt & Sohn kan van de Leverancier een schadevergoeding vanwege niet-nakoming eisen of de overeenkomst herroepen. Dit laat verdere wettelijke aanspraken op schadevergoedingen onverlet.
  4. De Leverancier is verplicht om Erfurt & Sohn onverwijld op de hoogte te stellen, wanneer er voorzienbare omstandigheden zijn, waardoor hij de levertermijn die aan hem is gesteld, niet kan aanhouden. In dit geval dient hij tegelijkertijd een passende, bindende levertermijn op korte termijn mede te delen. Dit laat de verplichting tot naleving van de oorspronkelijk overeengekomen termijnen onverlet.
  5. Erfurt & Sohn heeft het recht om te allen tijde middels schriftelijke kennisgeving met een voorafgaande termijn van ten minste 5 kalenderdagen voor de overeengekomen termijn de tijd en plaats van levering en het soort verpakking te wijzigen. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van productspecificaties voor zover deze in het kader van het normale productieproces van de Leverancier zonder aanzienlijke extra tijd kunnen worden uitgevoerd, waarbij zoals in voornoemde zin de kennisgevingstermijn ten minste 5 kalenderdagen bedraagt. Erfurt & Sohn zal de Leverancier telkens vergoeden voor de aantoonbare en redelijke meerkosten die door de wijziging ontstaan. Als dergelijke wijzigingen vertraagde leveringen tot gevolg hebben die niet tijdens de normale productie- en bedrijfsprocessen van de Leverancier met redelijke inspanningen te vermijden zijn, schuift de oorspronkelijk overeengekomen levertermijn navenant op. De Leverancier maakt conform zin 1 de zorgvuldig door hem opgestelde inschatting van de verwachte meerkosten of vertraagde leveringen tijdig voor de levertermijn schriftelijk aan Erfurt & Sohn kenbaar, echter uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van het bericht van Erfurt & Sohn.
  6. De Leverancier kan zich alleen beroepen op het uitblijven van benodigde, door Erfurt & Sohn te leveren documenten in het geval dat hij deze documenten, ondanks een vroegtijdig schriftelijk verzoek, hiertoe niet binnen een redelijke termijn heeft ontvangen.

 

 1. Prijzen, verzending, risico-overdracht, verzuim van aanvaarding
  1. De prijzen betreffen vaste prijzen. Algemene prijsverhogingen tot aan de levertijd kunnen alleen worden opgelegd, wanneer hierin uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt voorzien.
  2. Alle overeengekomen clausules van de overeenkomst moeten in overeenstemming zijn met de Incoterms. De versie die wordt gebruikt, is de versie die ten tijde van de bestelling geldig is. De levering vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, 'DDP' plaats (franco en na inklaring, met inbegrip van alle verschuldigde kosten) en is inclusief verpakking.
  3. De Leverancier heeft alleen in het geval van een rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvordering recht op verrekening of retentie. Betalingen willen niet zeggen dat een prestatie wordt beschouwd als in overeenstemming met de overeenkomst.
  4. Indien verpakkingsmateriaal in rekening is gebracht, moet dit bedrag bij een retourzending volledig worden vergoed. De retourzending van de verpakkingsmaterialen geschiedt ongefrankeerd. De Leverancier is verplicht om conform artikel 15 van de Duitse Verpakkingsverordening de verpakking terug te nemen. Als er sprake is van betrekkingen met herhaalde leveringen kan de retourzending ook plaatsvinden tijdens de eerstvolgende levering. Voor afwijkingen is een bijzondere overeenkomst nodig.
  5. Ongeacht de overeengekomen leveringsvoorwaarden draagt de Leverancier tot aan de overname van de goederen door Erfurt & Sohn op de plaats van bestemming het risico op toevallige schade en toevallige verslechtering van de goederen. Als er geen plaats van bestemming is aangegeven en er niets anders is overeengekomen, dient er aan het hoofdkantoor van Erfurt & Sohn in Wuppertal te worden geleverd.
  6. Erfurt & Sohn heeft het recht om niet contractueel overeengekomen extra leveringen of deelleveringen te weigeren. Hetzelfde geldt in het geval dat de goederen vóór de overeengekomen termijn worden geleverd. Erfurt & Sohn heeft het recht om de goederen op risico en kosten van de Leverancier te retourneren of bij derden op te slaan.
  7. De Leverancier is verplicht om op alle verzenddocumenten en leverbonnen het exacte ordernummer van Erfurt & Sohn te vermelden. Laat hij dit na, dan is Erfurt & Sohn niet verantwoordelijk voor een vertraging bij de verwerking.
  8. Voordat de goederen worden verzonden, dient Erfurt & Sohn schriftelijk over de verzenddag te worden geïnformeerd.
  9. Het verzuim voor aanvaarding van Erfurt & Sohn treedt in werking volgens de wettelijke bepalingen. De Leverancier moet Erfurt & Sohn zijn prestatie echter ook uitdrukkelijk aanbieden, wanneer voor een handeling of medewerking van Erfurt & Sohn (zoals aankoop ter plaatse van materiaal) een bepaalde of bepaalbare kalendertijd is overeengekomen. Als er bij Erfurt & Sohn sprake is van verzuim in aanvaarding, kan de Leverancier conform de wettelijke bepalingen vergoeding van de meerkosten eisen (artikel 304 Duits Burgerlijk Wetboek). Als het verzuim een door Leverancier te vervaardigen, onvervangbaar goed (individuele productie) betreft, kan de Leverancier verdere rechten alleen uitoefenen, wanneer Erfurt & Sohn zich heeft verplicht tot medewerking en Erfurt & Sohn voor het uitblijven ervan verantwoordelijk is.

 

 1. Goederenontvangst

De goederenontvangst vindt alleen tijdens de normale kantooruren van Erfurt & Sohn plaats: maandag tot donderdag van 7.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 14.00 uur. Tijdens de lunchpauze van 12.30 tot 13.15 uur moet rekening worden gehouden met wachttijden.

 

 1. Verplichting tot melding van een klacht
  1. Erfurt & Sohn is verplicht om de goederen binnen een redelijke termijn te controleren op eventuele afwijkingen wat betreft kwaliteit en kwantiteit. De melding van een klacht is tijdig, indien deze binnen een termijn van vijf werkdagen na goederenontvangst bij de Leverancier binnenkomt of bij verborgen gebreken op het moment dat ze worden geconstateerd. Voor de commerciële verplichting tot inspectie en melding van klachten zijn de wettelijke bepalingen (artikelen 377, 381 Duits Wetboek van Koophandel) in de volgende mate van toepassing: De verplichting tot inspectie van Erfurt & Sohn beperkt zich tot gebreken die bij controle bij goederenontvangst door Erfurt & Sohn en visuele inspectie met inbegrip van de leveringsdocumenten en bij de kwaliteitscontrole van Erfurt & Sohn op basis van steekproeven aan het licht komen (zoals transportschade en wanneer er verkeerd of te weinig is geleverd). Voor zover er een aanvaarding is overeengekomen, is er geen verplichting tot inspectie. In alle overige gevallen hangt het ervan af in hoeverre een inspectie met inachtneming van de omstandigheden van het afzonderlijke geval haalbaar is bij de normale gang van zaken.
  2. Bij grote aantallen beperkt de inspectie van de goederen zich tot het doen van steekproeven door Erfurt & Sohn. Gebreken die hierbij niet worden ontdekt, worden beschouwd als verborgen gebreken. Als tijdens een steekproefcontrole naar boven komt dat de levering gebreken vertoont, die boven de overeengekomen grens (AQL, PPM) liggen, heeft Erfurt & Sohn het recht om voor de totale levering garantieclaims in te dienen.
  3. Voornoemde regelingen zijn ook van toepassing op te veel of te weinig geleverde goederen. Ze zijn ook van toepassing op de levering van andere, doch goed te keuren goederen, zoals bedoeld in artikel 377 van het Duits Wetboek van Koophandel. Bij bulkartikelen is een tolerantie van ±5% toelaatbaar.
  4. In het geval dat met Erfurt & Sohn een overeenkomst voor kwaliteitsmanagement is gesloten ten behoeve van de borging van de kwaliteit van toeleveringen, gelden de voornoemde regelen a) t/m c) alleen voor zover er in de overeenkomst voor kwaliteitsmanagement geen afwijkende regeling is overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Bij gebreken kan Erfurt & Sohn desgewenst gebruikmaken van diens wettelijke rechten. Erfurt & Sohn heeft met name het recht om:
   1. de gebrekkige goederen op kosten en risico van Leverancier te retourneren en vervanging zonder gebreken te verlangen of af te zien van vervanging van de goederen en de factuurwaarde gerestitueerd te krijgen of schadevergoeding te verlangen vanwege niet-nakoming, of om
   2. zonder voorafgaande toestemming maatregelen te nemen om kleine gebreken te verhelpen of om onevenredig grote schade te voorkomen of om risico's voor de bedrijfsveiligheid bij Erfurt & Sohn of bij zijn klanten te voorkomen en op kosten van de Leverancier door Erfurt & Sohn zelf of door Erfurt & Sohn ingeschakelde derden maatregelen te nemen. Over de reden, aard en omvang van deze maatregelen zal Erfurt & Sohn de Leverancier per omgaande schriftelijk op de hoogte stellen.
  2. De Leverancier garandeert dat het gebruik van de contractuele dienst de intellectuele-eigendomsrechten van derden (zoals octrooien, octrooiaanvragen, gebruiksmodellen, tekeningen en modellen, auteursrechten) of vertrouwelijke commerciële of industriële gegevens niet worden geschonden.
  3. Erfurt & Sohn heeft voornoemde rechten ook in het geval dat de Leverancier in gebreke is met verhelping van het gebrek. Indien er toch door een derde een vordering tegen Erfurt & Sohn wordt ingesteld, is de Leverancier verplicht om Erfurt & Sohn na het eerste schriftelijke verzoek hiertoe van deze vorderingen te vrijwaren.

 

 1. Regres op Leverancier
  1. Erfurt & Sohn kan naast de aanspraken wegens gebreken onbeperkt een beroep doen op de wettelijk bepaalde kosten- en regresaanspraken binnen een toeleveringsketen (regres op Leverancier conform artikelen 478, 445a, 445b resp. artikelen 445c, 327, lid 5, 327u Duits Burgerlijk Wetboek). Erfurt & Sohn heeft met name het recht om precies het type aanvullende prestatie (herstelling of vervanging) van de Leverancier te eisen, die Erfurt & Sohn zijn afnemers in het betreffende geval verschuldigd is. Bij goederen met digitale elementen of andere digitale content geldt dit eveneens met betrekking tot de beschikbaarstelling van de vereiste updates. Dit laat het wettelijke keuzerecht van Erfurt & Sohn (artikel 439, lid 1 Duits Burgerlijk Wetboek) onverlet.
  2. Voordat Erfurt & Sohn een ingestelde vordering wegens gebreken (met inbegrip van een kostenvergoeding conform artikelen 445a, lid 1, 439, lid 2, 3, 6 zin 2, 475, lid 4 Duits Burgerlijk Wetboek) van een van zijn afnemers erkent of inwilligt, dient Erfurt & Sohn de Leverancier op de hoogte te brengen en na een korte uiteenzetting van de feiten om het afgeven van een schriftelijke verklaring verzoeken. Blijft er binnen een redelijke termijn een onderbouwde verklaring uit en wordt er geen oplossing overeengekomen om het probleem te verhelpen, dan wordt Leverancier geacht de werkelijk door Erfurt & Sohn toegekende vordering wegens gebrek verschuldigd te zijn. De Leverancier dient in dit geval het tegendeel te bewijzen.
  3. De aanspraken uit hoofde van het regres op Leverancier gelden ook wanneer de gebrekkige goederen door Erfurt & Sohn, zijn afnemers of een derde is gecombineerd met een ander product of op andere wijze verder is verwerkt via inbouw, bevestiging of installatie.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. De Leverancier vrijwaart Erfurt & Sohn tegen aanspraken die tegen Erfurt & Sohn gericht zijn, voor zover de oorzaak binnen zijn controlesfeer en organisatorische verantwoordelijkheid ligt en hij jegens derden zelf aansprakelijk is.
  2. Onder dezelfde voorwaarden is de Leverancier conform artikelen 683, 670 Duits Burgerlijk Wetboek ook aansprakelijk voor schade die Erfurt & Sohn lijdt en/of kosten die Erfurt & Sohn maakt door vorderingen met betrekking tot productaansprakelijkheid (binnen- of buitenland). Dit geldt ook voor voorzorgsmaatregelen tegen een dergelijk gebruik (bijvoorbeeld door terugroepacties). Over de inhoud en omvang van terugroepacties zal Erfurt & Sohn de verkoper, voor zover mogelijk en redelijk, op de hoogte stellen en hem de mogelijkheid bieden tot het afgeven van een verklaring. Dit laat verdere wettelijke aanspraken onverlet.
  3. De Leverancier dient een productaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een vaste dekking van ten minste
   10 miljoen euro per letsel of materiële schade aan te houden en op verzoek van Erfurt & Sohn te kunnen overleggen.

 

 1. Overige vorderingen

Indien Erfurt & Sohn eigendommen van derden in zijn gebouwen in bewaring neemt in verband met de uitvoering van opdrachten, draagt Erfurt & Sohn alleen aansprakelijkheid bij verlies of schade als er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

 1. Verjaring
  1. Tenzij anders bepaald hieronder, verjaren de wederzijdse vorderingen van contractpartners conform de wettelijke voorschriften.
  2. In afwijking van artikel 438, lid  1, punt 3 Duits Burgerlijk Wetboek bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken drie jaar vanaf de risico-overdracht. Voor zover er een aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaringstermijn op het moment van aanvaarding. De 3-jarige verjaringstermijn geldt eveneens voor aanspraken vanwege rechtsgebreken, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor aanspraken van derden tot teruggave (artikel 438, lid 1, punt 1 Duits Burgerlijk Wetboek) onverminderd van kracht blijft. Aanspraken vanwege rechtsgebreken verjaren bovendien in geen geval zolang de derde het recht, met name bij gebreke van verjaring, nog tegen Erfurt & Sohn kan doen gelden.
  3. De verjaringstermijnen van het kooprecht met inbegrip van voornoemde verlenging gelden, binnen het toepassingsgebied van de wetgeving, voor alle contractuele aanspraken wegens gebreken. Voor zover Erfurt & Sohn vanwege een gebrek ook niet-contractuele rechten op schadevergoeding heeft, geldt hiervoor de normale wettelijke verjaring (artikelen 195, 199 Duits Burgerlijk Wetboek), mits de toepassing van de verjaringstermijnen van het Kooprecht in onderhavig geval niet tot een langere verjaringstermijn leidt.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de goederen aan Erfurt & Sohn vindt onvoorwaardelijk plaats en zonder rekening te houden met de betaling van de prijs. Aanvaardt Erfurt & Sohn een aanbod tot eigendomsoverdracht van de Leverancier op voorwaarde van betaling van de koopprijs, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud van Leverancier uiterlijk bij betaling van de koopprijs voor de geleverde goederen. Erfurt & Sohn blijft in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gemachtigd om ook voordat de koopprijs betaald is, de goederen door te verkopen via overdracht vooraf van de vordering die hieruit voortvloeit (als alternatief geldt het eenvoudige en tot de wederverkoop verlengde eigendomsvoorbehoud). Alle overige vormen van uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud zijn in ieder geval uitgesloten. Zo kan een eventueel door de Leverancier geldig verklaard eigendomsvoorbehoud alleen van toepassing zijn tot betaling van de betreffende aan Erfurt & Sohn geleverde goederen heeft plaatsgevonden.

 

 1. Geheimhouding, gebruik van de bedrijfsnaam, onderaannemers
  1. Erfurt & Son behoudt zich eigendoms- en auteursrechten voor op afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsvoorschriften, productbeschrijvingen en overige documenten. Zulke documenten dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de contractuele prestatie en moeten na uitvoering van de overeenkomst aan Erfurt & Sohn worden teruggegeven. Voor de documenten geldt een geheimhoudingsplicht jegens derden, die ook blijft voortbestaan na beëindiging van de overeenkomst. De geheimhoudingsplicht komt pas te vervallen indien en voor zover de aanwezige informatie in de toevertrouwde documenten algemeen bekend is geworden. Dit laat bijzondere geheimhoudingsovereenkomsten en wet- en regelgeving inzake de bescherming van vertrouwelijke gegevens onverlet.
  2. Voornoemde bepaling geldt dienovereenkomstig voor stoffen en materialen (zoals software, eindproducten en halffabricaten) evenals voor gereedschap, sjablonen, behangstalen en andere voorwerpen die Erfurt & Sohn aan Leverancier verstrekt ten behoeve van de productie. Zulke voorwerpen dienen, zolang ze niet verwerkt worden, afzonderlijk en op kosten van Leverancier te worden opgeslagen en in afdoende mate tegen vernietiging en verlies te worden verzekerd.
  3. Het vermelden van de bedrijfsnaam van Erfurt & Sohn voor reclamedoeleinden in zakelijke brieven, klantenlijsten, reclameteksten en andere publicaties is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming.
  4. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling of de uitvoering ervan zijn uitsluitend met de schriftelijke toestemming van Erfurt & Sohn overdraagbaar, tenzij toelevering door onderaannemers gangbaar is.

 

 1. Rechtbank, plaats van levering, toepasselijk recht
  1. Op de betrekkingen tussen Erfurt & Sohn en zijn Leverancier is uitsluitend het toepasselijk recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing onder uitsluiting van het Haags kooprecht en het Weens Koopverdrag.
  2. De plaats van levering voor alle bestaande wederzijdse verplichtingen die uit deze contractuele relatie voortvloeien, is Wuppertal, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  3. De absoluut bevoegde rechtbank is Schwelm (Duitsland), indien Leverancier een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een zelfstandig bestuursorgaan is. Erfurt & Sohn heeft ook het recht om zich te wenden tot de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Leverancier.

 

 1. Leverancierscode
  1. De Leverancier dient alle sociale normen, arbeidsnormen en milieunormen na te leven en de voorschriften van de meest recente versie van de Duitse Wet inzake de toeleveringsketen in acht te nemen. Hiertoe behoren in het bijzonder de volgende vereisten:
 • De Leverancier respecteert de waardigheid en de individuele rechten van de eigen medewerkers en van alle actoren met wie Leverancier via activiteiten, zakelijke betrekkingen of producten een band heeft. Hieronder vallen bijvoorbeeld fysiek of psychologisch geweld, discriminatie in welke vorm dan ook, seksuele intimidatie, pesten en beperking van de vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging.
 • De Leverancier mag geen kinderen in dienst nemen. De minimumleeftijd voor een dienstverband bedraagt volgens de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) 15 jaar. Dwangarbeid in welke vorm dan ook en mensenhandel zijn onder geen beding toelaatbaar.
 • De Leverancier gaat verantwoord met natuurlijke hulpbronnen om en houdt zich in het betreffende land aan alle bepalingen en wetten inzake milieubescherming.
  1. Alle vereisten zijn te raadplegen in de leverancierscode van Erfurt & Sohn. De geldige versie is telkens via www.erfurt.com/nl/services/contact/inkoop/algemene-inkoopvoorwaarden/ op te vragen.
  2. De Leverancier is verplicht om Erfurt & Sohn onverwijld op de hoogte te stellen van in het eigen bedrijfsonderdeel geïdentificeerde risico's of schendingen van de verboden die in de leverancierscode staan vermeld. Voor de naleving van de genoemde vereisten van de leverancierscode moet de Leverancier op verzoek op passende wijze een bewijs overleggen.
  3. Een verwijtbare schending van de vereisten die in de leverancierscode staan, vormt conform artikel 314 Duits Burgerlijk Wetboek een gewichtige reden voor een buitengewone opzegging.

 

 1. Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AIV of van de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of overige delen van dergelijke bepalingen onverlet. Contractpartners zijn verplicht de ongeldige dan wel niet-uitvoerbare bepaling vanaf waar de ongeldigheid dan wel niet-uitvoerbaarheid ervan begint te vervangen door een bepaling die deze bepaling economisch gezien zo dicht mogelijk nadert. Hetzelfde geldt voor leemtes.

 

 

ERFURT & SOHN KG

Wuppertal (Duitsland), januari 2023

Rechtbank Hagen, HRA 4191