Algemene voorwaarden

 

1. Algemene bepalingen

(1) De verkoop geschiedt altijd op basis van de volgende voorwaarden. Door de goederen zonder tegenspraak te bestellen resp. in ontvangst te nemen verklaart de koper zich akkoord met deze voorwaarden. Zij gelden ook voor alle toekomstige transacties, ook als ze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Hiermee in strijd zijnde of hiervan afwijkende voorwaarden van de verkoper worden in de overeenkomst niet geïncorporeerd, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk instemmen met de gelding daarvan. Dat geldt ook wanneer wij de bestelling uitvoeren zonder de tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de koper, terwijl wij daarmee bekend zijn, uitdrukkelijk te weerspreken. Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde lezing geldt voor alle koopovereenkomsten die worden gesloten nadat de gewijzigde leverings- en betalingsvoorwaarden van kracht zijn geworden.

(2) De gegevens van de koper worden door ons met diens toestemming in het kader van de algemene bedrijfsvoering van onze onderneming opgeslagen en verwerkt. Het doorgeven ervan aan derden geschiedt alleen indien en voor zover dat met het Bundesdatenschutzgesetz in overeenstemming is. Er wordt een afdoende mate van beveiliging van de gegevens tegen toegang door onbevoegden gewaarborgd.

 

2. Aanbod en sluiting van de overeenkomst, prijzen en kortingen 

(1) Onze prijslijst is slechts bedoeld als uitnodiging tot het doen van een aanbod. De aangegeven maten zijn slechts bij benadering; toleranties van +/- 3% blijven overeenkomstig de gebruiken in de handel en de bedrijfstak voorbehouden. De aangegeven prijzen zijn vrijblijvend en niet bindend. Ze gelden per aangegeven eenheid en luiden in euro, exclusief de op het tijdstip van levering/facturering wettelijk vastgelegde omzetbelasting. Bepalend voor de koopprijs is onze op de dag van levering geldende prijslijst, indien de levering meer dan zes weken na bestelling plaatsvindt en een eventuele tussentijdse prijsaanpassing binnen het kader van de actuele marktomstandigheden blijft.

(2) Voor de rechtsbetrekkingen tussen koper en verkoper is uitsluitend de schriftelijk gesloten koopovereenkomst bepalend, met inbegrip van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Hierin geeft alles wat tussen de contractpartners is overeengekomen volledig weer. Vóór sluiting van de overeenkomst door ons gedane mondelinge toezeggingen zijn rechtens niet bindend en mondelinge afspraken tussen de contractpartners worden door de schriftelijke overeenkomst vervangen, tenzij ze er uitdrukkelijk blijk van geven dat zij hun bindende kracht blijven behouden. Aanvullingen en wijzigingen van de gesloten overeenkomst moeten schriftelijk geschieden om rechtsgevolg te hebben.

(3) Een samenwerkingsverband van meerdere kopers tot een enkele kopers- of inkoopvereniging kan alleen als een enkele koper worden beschouwd, als deze entiteit centraal als ontvanger en betaler van facturen optreedt en de aansprakelijkheid voor tijdige betaling van de factuur op zich neemt. Betalingen van een individuele koper aan een kopers- of inkoopvereniging hebben jegens ons geen schuldbevrijdende werking en laten het overeengekomen eigendomsvoorbehoud onverlet.

 

3. Levering en verzending 

(1) Levering en verzending geschieden voor rekening en risico van de koper. Het risico gaat uiterlijk met de overhandiging van de goederen (waarbij het begin van de verlading bepalend is) aan de expediteur, transporteur of andere ter uitvoering van de verzending bestemde derden over op de koper. Dat geldt ook indien in deelleveringen wordt geleverd. De keuze van de manier en de route van verzenden blijft aan ons, tenzij de besteller bij het geven van de order daaromtrent andere instructies heeft gegeven. Wij hebben het recht om de door dergelijke instructies ontstane extra kosten aan de besteller door te berekenen. Het is niet mogelijk de goederen af te halen. Vorderingen tot vergoeding van schade op grond van verlies van transportgoed tijdens het transport, moeten door de ontvanger direct tegen de transporteur worden ingesteld. Reeds hierbij cederen wij alle vorderingen tot vergoeding van schade die wij terzake op de transporteur mochten hebben aan de besteller. Datzelfde geldt in geval van beschadigingen die aan het transportgoed tijdens het transport mochten optreden; deze moet de ontvanger onmiddellijk op de vrachtbrief of pakbon laten bevestigen. In geval van beschadiging of verlies van transportgoed die ons niet valt toe te rekenen, blijven de rechten die de koper jegens ons heeft beperkt tot de vorderingen gebaseerd op § 281 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, Duits burgerlijk wetboek).

(2) Voor zover niet al een expediteurstransportverzekering gesloten is, wordt een verzekering slechts op speciale last en uitsluitend voor rekening van de koper afgesloten.

(3) De koper is gebonden aan de voorwaarden van de bij het transport van de goederen betrokken transport- en verzekeringsondernemingen.

(4) Leveringen via de zogenaamde dropshipping methode en leveringen per kamer (met aangebroken verpakking) worden door ons niet uitgevoerd.

 

4. Betalingsvoorwaarden

(1) Indien niets anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag bij inontvangstneming van de koopwaar binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. De aftrek van een sconto is alleen toegestaan indien dat speciaal schriftelijk is overeengekomen.

(2) Indien zich na sluiting van de overeenkomst omstandigheden voordoen die de kredietwaardigheid dan wel de solventie van de koper in twijfel trekken en die daarmee een risico met betrekking tot diens tegenprestatie doen vermoeden (bv. staking van betaling, niet inlossen van cheques en wissels alsook de opzegging van de handelskredietverzekering van de verkoper), hebben wij het recht vooruitbetaling of het stellen van afdoende zekerheid te eisen. Dat geldt ook indien dergelijke omstandigheden reeds op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst actueel waren, maar wij dat, ondanks dat door ons de gebruikelijke zorgvuldigheid was betracht, niet hebben kunnen constateren. Indien de koper niet voldoet aan onze eis van vooruitbetaling of het stellen van zekerheid, zijn wij bovendien gerechtigd de levering van de goederen te weigeren totdat de koper vooruitbetaling gedaan of zekerheid gesteld heeft, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voor geldschulden wordt over de duur van het verzuim een jaarlijkse rente van 8 procentpunten boven de basisrentevoet berekend, tenzij de koper aantoont dat voor ons als gevolg van de te late betaling geen dan wel een wezenlijk lagere schade is ontstaan.

(3) Betalingen zijn te betalen, ongeacht of de factuur of de goederen met vertraging aankomen, tenzij ons wat dat betreft grove onachtzaamheid of opzet kan worden verweten, maar in elk geval niet eerder dan nadat de factuur en de goederen zijn aangekomen.

(4) Wissels en cheques worden alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming aangenomen en gelden pas nadat zij zijn gehonoreerd resp. verzilverd als betaling. Indien wij middels een zogenaamde cheque/wissel-procedure de verhaalsaansprakelijkheid van de trekker voor een door de koper geaccepteerde wissel op ons nemen, wordt de betaling pas geacht te zijn gedaan na verzilvering van de door de koper uitgeschreven cheque en het vervallen van onze verhaalsaansprakelijkheid als trekker voor eerdergenoemde wissel. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het op tijd voorleggen van wissels of cheques. De kosten voor de wissel en het disconto komen ten laste van de koper.

(5) Bij een aan de koper toe te rekenen betalingsachterstand van meer dan een week worden alle nog niet betaalbare vorderingen direct opeisbaar, voor zover wij de tegenprestatie reeds hebben geleverd. Datzelfde geldt eveneens indien de premissen van lid 2, eerste en tweede volzin in vervulling zijn gegaan. Alle nog niet opeisbare vorderingen van welke aard dan ook worden verder direct opeisbaar indien de persoonlijke of financiële situatie van de schuldenaar laat voorkomen dat een ongestoorde voortzetting van de zakelijke relatie niet mogelijk is en onze vorderingen in gevaar kunnen zijn.

(6) Gedane betalingen worden altijd conform de artikelen 366, lid 2 en 367, lid 1 BGB aangerekend.

(7) Mocht de koper met de tijdige betaling of afname in verzuim geraken, zijn wij na het vruchteloos verstrijken van een hem voorheen ter voldoening aan zijn verplichtingen gegeven extra termijn bovendien gerechtigd de betreffende overeenkomst en alle verder nog met hem gesloten overeenkomsten te ontbinden of schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.  

 

5. Levertijden en verhindering van levering

(1) Levertijden of -termijnen gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend, tenzij de bindendheid ervan uitdrukkelijk en extra schriftelijk is overeengekomen. De nakoming ervan door ons berust op de veronderstelling dat de koper aan zijn (meewerkings-) verplichtingen voldoet. Behoudens indien schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen geldt als feitelijke dag van levering de dag waarop de goederen door ons aan de transporteur zijn overgegeven.

(2) In geval van overmacht of andere onvoorzienbare buitengewone omstandigheden die ons niet kunnen worden toegerekend - zoals arbeidsgeschillen, stakingen, uitsluitingen en onvoorzienbare storingen in de bedrijfsvoering, niet te vermijden tekorten aan grondstoffen of energie, een tekort aan transportmiddelen of arbeidskrachten, bevelen van de overheid, wettelijke uitsluitingen, ook indien deze zich voordoen bij onze leveranciers of hun subleveranciers of door hen zijn veroorzaakt, maken een tijdige levering aanzienlijk lastiger. Voor zover deze gebeurtenissen het voor ons wezenlijk moeilijker of onmogelijk maken tijdig te leveren en de verhindering van tijdelijke aard is, wordt ook een bindende levertermijn met de duur van de verhindering verlengd, vermeerderd met een redelijke tijd voor herstart. Wij kunnen ons alleen op de genoemde omstandigheden beroepen, indien wij de koper, nadat zij ons bekend zijn geworden, daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien door dergelijke omstandigheden de levering in zijn geheel of voor een deel onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, hebben wij het recht de overeenkomst in zijn geheel of voor een dienovereenkomstig deel te ontbinden. Indien voor levering meer tijd nodig is of wij op grond van de genoemde omstandigheden de overeenkomst in zijn geheel of voor een deel ontbinden, kan de koper daarop geen vorderingen tot schadevergoeding afleiden. Indien de vertraging bij de levering meer dan een maand bedraagt, heeft de koper het recht, na verlening van een redelijke extra termijn, hetgeen schriftelijk dient te geschieden, de overeenkomst voor wat betreft het nog niet nagekomen gedeelte te ontbinden.

(3) Indien wij met de levering van enkele afzonderlijke partijen in verzuim zijn, dient de door de koper schriftelijk vast te leggen extra termijn, waarin hij tevens dreigt de prestatie te zullen afwijzen, minstens twee weken te bedragen, gerekend van het moment waarop die extra termijnbepaling bij ons aankomt.

(4) Indien wij met een levering of een prestatie in verzuim geraken, of indien een levering of prestatie, om welke reden dan ook, voor ons onmogelijk wordt, blijft onze aansprakelijkheid voor vergoeding van de schade beperkt conform de regeling van § 7 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

  

6. Garantie en producteigenschappen

(1) Alvorens te worden verwerkt, hetgeen dient te geschieden overeenkomstig de bekende handleidingen voor de verwerking, dienen de goederen te worden gecontroleerd en vergeleken. Afwijkingen van het gewicht per oppervlakte-eenheid van +/- 10% zijn in de branche gebruikelijk en worden door ons voorbehouden. Bij naleveringen kunnen afwijkingen van het origineel binnen de door de techniek, de productiewijze dan wel de specifieke eigenschappen van de grondstoffen gestelde grenzen niet altijd worden vermeden. Hiervoor geldt eveneens een voorbehoud en zij geven dan ook niet het recht zich daarover te beklagen, tenzij de koper aantoont dat sprake is van afwijkingen van het origineel die in redelijkheid niet meer aanvaardbaar zijn.

(2) Reclamaties met betrekking tot klaarblijkelijke gebreken dienen onverwijld na ontvangst van de goederen, maar op zijn laatst binnen twee weken na aankomst op de plaats van bestemming, schriftelijk worden meegedeeld.

(3) Met klacht over gebreken dienen stukken van de betreffende goederen waaraan het gereclameerde gebrek herkenbaar moet zijn, het bijbehorende meeverpakte bonnetje en/of de bijbehorende banderol en het productienummer te worden opgestuurd.

(4) Voor zover de goederen een gebrek vertonen dat aan ons valt toe te rekenen, zijn wij in eerste instantie gerechtigd vervangende waren te leveren. Indien wij daartoe niet bereid of in staat zijn, dit weigeren of indien daarbij om redenen die ons moeten worden toegerekend zoveel vertraging optreedt dat die in redelijkheid niet meer aanvaardbaar is, of indien de vervangende levering op andere gronden mislukt, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of een dienovereenkomstige verlaging van de koopprijs (mindering) te eisen.

(5) Gebreken aan een deel van de levering geven de koper niet het recht de gehele levering te reclameren, tenzij hij aantoont dat hij geen belang heeft bij het resterende deel dat vrij is van gebreken.

(6) De garantieperiode bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico. deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade, voor zover die niet in de vorm van een vordering uit onrechtmatige daad worden ingesteld.

(7) Indien een gebrek aan onze schuld te wijten is, kan de koper op basis van de in § 7 vastgelegde voorwaarden schadevergoeding eisen.

(8) Bandbreedteverschillen qua kleur, structuur e.a. binnen hetzelfde producttype behoren tot de eigenschappen van onze producten en geven geen aanleiding tot vorderingen of aansprakelijkheid. Indien nodig moet de koper zelf professioneel advies inwinnen.

(9) Vorm, kleur en buitenafmetingen kunnen licht afwijken en geven geen recht op bezwaren.

(10) De verzorgings- verwerkings- en opslaginstructies van de fabrikant dienen in acht genomen te worden. 

  

7. Aansprakelijkheid voor schade op grond van schuld

(1) Onze aansprakelijkheid tot vergoeding van schade, op welke rechtsgrond dan ook, met name uit hoofde van onmogelijkheid, tijdoverschrijding, gebrekkige of foutieve levering, schending van de overeenkomst, schending van verplichtingen in de precontractuele fase en onrechtmatige daad, voor zover het daarbij op schuld aankomt, blijft beperkt tot wat in de onderhavige § 7 is voorzien.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk in gevallen van eenvoudige nalatigheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, personeel en andere bij de uitvoering behulpzame personen, voor zover het geen schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst betreft. Voor de overeenkomst wezenlijke plichten zijn de verplichting tot tijdige levering van het te leveren goed in een toestand zonder wezenlijke gebreken, evenals advies-, beveiligings- en zorgvuldigheidsverplichtingen die de koper de mogelijkheid moeten geven het te leveren goed overeenkomstig het in deze overeenkomst beoogde doel te gebruiken, of die ten doel hebben lijf en leden van het personeel van de koper te beschermen dan wel diens eigendom voor aanmerkelijke schade te behoeden.

(3) Voor zover wij volgens lid 2 in beginsel aansprakelijk zijn voor vergoeding van de schade, blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van schending van de overeenkomst hebben voorzien of die wij onder toepassing van de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid hadden moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade die zijn ontstaan als gevolg van gebreken in de geleverde goederen, komen bovendien alleen voor vergoeding in aanmerking, voor zover dergelijke schade bij gebruik van het goed overeenkomstig zijn doel typisch kan worden verwacht.

(4) In geval van aansprakelijkheid op grond van eenvoudige nalatigheid blijft onze vergoedingsplicht voor materiële schade en andere vermogensschade beperkt tot de voorzienbare directe schade die typisch is voor dergelijke contracten, ook indien het een geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst betreft.

(5) De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in gelijke mate voor onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, personeel en andere bij de uitvoering behulpzame personen.

(6) Voor zover wij technische inlichtingen geven of adviezen verlenen en deze inlichtingen of adviezen niet behoren tot onze verplichtingen op basis van de overeenkomst, geschiedt dat zonder betaling en onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

(7) De beperkingen van de onderhavige § 7 zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid op grond van opzettelijke gedragingen, voor gegarandeerde eigenschappen, op grond van schade aan lijf, leden en gezondheid, of op grond van het Produkthaftungsgesetz (Duitse wet productaansprakelijkheid).  

 

8. Regresvorderingen

(1) De bepalingen van nr. 6 laten eventuele regresvorderingen van de koper onverlet, voor zover deze de koopwaar in het kader van het kopen van goederen voor doorverkoop heeft doorverkocht. Hiervoor gelden de artikelen 478 en 479 BGB.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De koopwaar blijft ons eigendom totdat al onze vorderingen uit de zakelijke relatie zijn voldaan. De koper heeft, behoudens onze andersluidende voorafgaande schriftelijke toestemming, beperkt tot het Duitse grondgebied - het recht de koopwaar in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen en te verwerken, zolang hij niet met de betaling in verzuim geraakt. Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft hij niet het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot zekerheid te overdragen of te verpanden. Bij gedragingen van de koper in strijd met de overeenkomst, met name in geval van betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen. Het terugnemen van de goederen door ons houdt geen ontbinding van de overeenkomst in, tenzij wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk mochten hebben verklaard. Na terugnemen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kunnen wij daarover vrijelijk beschikken. De opbrengst van die beschikkingshandelingen wordt met aftrek van redelijke daaraan verbonden kosten conform nummer 4, lid 7, met de verplichtingen van de koper verrekend.

(2) De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en op te slaan en ze voor eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien wij dat wensen dient hij ons aan te tonen dat de goederen verzekerd zijn.

(3) In geval van beslaglegging of andere maatregelen van derden tot verhaal op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dient de koper erop te wijzen dat wij eigenaar zijn en ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien een derde niet in staat is ons de kosten in en buiten rechte voor een derdenverzet (Drittwiderspruchsklage) (§ 771 ZPO) (ZPO = Zivilprozessordnung, Duits wetboek van burgerlijke rechtsvordering) te vergoeden, dient de koper in te staan voor onze onkosten.

(4) De verwerking of verandering door de koper van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen geschiedt altijd voor ons als producent, echter zonder dat daaruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Indien de goederen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen worden verwerkt, verkrijgen wij daardoor mede-eigendom aan de nieuwe zaak naar rato van de waarde van onze goederen ( - in voorkomend geval voor een navenant aandeel - op basis van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting) in verhouding tot de waarde van de overige verwerkte voorwerpen. Voor de door verwerking ontstane zaak geldt overigens hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(5) Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen onafscheidelijk wordt vermengd, verkrijgen wij daardoor een mede-eigendom in de nieuwe zaak naar rato van de waarde van onze goederen ( - in voorkomend geval voor een navenant aandeel - op basis van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting) in verhouding tot de waarde van de overige vermengde voorwerpen op het tijdstip van vermenging. Voor het geval dat de vermenging op dusdanige wijze geschiedt dat een zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt reeds hier overeengekomen dat de koper de mede-eigendom van deze zaak voor een evenredig aandeel aan ons overdraagt. De koper houdt ons op deze wijze ontstane eigendom of mede-eigendom zonder vergoeding voor ons in bewaring.

(6) De koper cedeert ons tot zekerheid van al onze uit de zakelijke relatie met hem ontstane vorderingen reeds nu alle op grond van doorverkoop of uit andere rechtsgronden (verzekering, onrechtmatige daad) ontstaande vorderingen, met inbegrip van alle rekening-courant saldovorderingen op zijn afnemers of derden, in volle hoogte en onafhankelijk van het feit of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, al dan niet in doorverwerkte staat, zijn of worden doorverkocht. Dat geldt overeenkomstig voor vorderingen die jegens een derde ontstaan op grond van de verbinding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met een onroerend goed.

(7) Wij verlenen de koper onherroepelijk machtiging de aan ons gecedeerde vorderingen voor eigen rekening en in eigen naam in te innen. Dit laat onze bevoegdheid deze vorderingen zelf te innen onverlet. Wij verplichten ons echter van deze bevoegdheid geen gebruik te zullen maken, zolang de koper al zijn verplichtingen jegens ons naar behoren nakomt, hij niet met betaling in verzuim is en met name geen verzoek tot opening van een gerechtelijke insolventieprocedure inzake zijn vermogen is ingediend of hij zijn betalingen staakt. In elk der voornoemde gevallen kunnen wij eisen dat de koper ons de gecedeerde vorderingen en de betreffende debiteuren bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende stukken overhandigt en zijn debiteuren op de hoogte brengt van de cessie.

(8) Wij verplichten ons de ons toekomende zekerheden op wens van de koper vrij te geven voor zover de contante waarde van onze zekerheden de vorderingen tot zekerheid waarvan zij dienen niet slechts tijdelijk met meer dan 20% overschrijdt. De keuze van de zekerheden die worden vrijgegeven blijft aan ons.

 

10. Compensatie, retentie

De koper kan zich alleen beroepen op de rechten van compensatie en retentie, indien zijn tegenvorderingen onherroepelijk in rechte zijn vastgesteld, onweersproken zijn of door ons worden erkend.

 

11. Slotbepalingen

(1) Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper en op deze leverings- en betalingsvoorwaarden is het recht van de Bonsrepubliek Duitsland van toepassing; de toepassing van het uniforme VN kooprecht (CISG) is uitgesloten.

(2) Voor zover de koper als koopman (’Vollkaufmann’) kan worden aangemerkt, is de plaats van onze statutaire zetel (Schwelm in Westfalen) bij uitsluiting de plaats van nakoming, resp. van jurisdictie voor alle uit de zakelijke relatie direct of indirect voortvloeiende verplichtingen dan wel geschillen.

(3) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden nietig zijn of worden, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen of bedingen onverlet.


Erfurt & Sohn KG
Wuppertal
Amtsgericht Hagen, HRA 4191


Versie 1 mei 2013 - houd rekening met onze bijgewerkte versie van lid 5.2 'Overmacht' sinds 20-03-2020.