Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitgebreide informatie over het onderwerp Gegevensbescherming verwijzen we u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die in deze tekst staat.

 

Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u ze aan ons verstrekt. Dat kunnen bijv. gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, wanneer u de website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht te verzoeken dat deze gegevens worden gecontroleerd, geblokkeerd of gewist. U kunt hiertoe te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres evenals voor verdere vragen omtrent gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt eveneens het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Zie voor details hierover de verklaring inzake gegevensbescherming onder "Recht op beperking van verwerking".

 

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem. Uw surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren we u over de bezwaarmogelijkheden.

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerder van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten betreffende de veiligheid kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking m.b.t. de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal

Telefoon: + 49 202 6110 0
E-mail: datenschutz@erfurt.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doelen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

 

Opmerking m.b.t. gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn o.a. tools geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de betreffende bedrijven. We wijzen erop dat de VS geen veilige derde is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten te overhandigen zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Er kan dan ook niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die op Amerikaanse servers staan, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Herroepen van uw toestemming m.b.t. gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

 

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen evenals tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 lit. e of f AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Dat geldt eveneens voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectievelijke rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bestemd om rechtsvorderingen in te stellen, af te dwingen of te verdedigen (bezwaar op grond van Art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar op grond van Art. 21 lid 2 AVG).

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin zij hun gewone verblijfplaats hebben, waarin hun werkplek is gevestigd of de plaats waarin de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere bestuursrechtelijke middelen of rechtsmiddelen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst, in een gangbare, machineleesbare indeling naar u of naar een derde te laten doorsturen. Wanneer u verzoekt om rechtstreekse doorzending van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, kan dit alleen wanneer dat technisch haalbaar is.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotpictogram in uw browser.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden bekeken.

 

Informatie, blokkering, wissing en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze inzage in over u opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvanger ervan evenals het doel van de gegevensverwerking en, mits van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. U kunt hiertoe te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres evenals voor verdere vragen omtrent gegevensbescherming.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt hiertoe te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van door ons over u opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we doorgaans tijd nodig om dat te toetsen. Voor de duur van de toetsing heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
 • Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u die wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, af te dwingen of te verdedigen, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van om wissing.
 • Wanneer u conform Art. 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de indiening, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen e-mails met reclame

Hierbij maken we bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De websitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toezenden van reclame, bijv. via spammails.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

sicdata Unternehmensberatung
Tobias Erdmann
Heiligenstock 34c
42679 Solingen

Telefoon: 02127387240
E-Mail: info@sicdata.de

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bestemd om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer in uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u cookies alleen in individuele situaties toestaat, cookies alleen voor bepaalde situaties of in het algemeen uitsluit, evenals dat u cookies automatisch wist bij het sluiten van de browser. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch probleemloos en zo optimaal mogelijk leveren van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze verklaring inzake gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

 

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

 • browsertype en browserversie;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • Referrer URL
 • de hostnaam van de computer die toegang heeft;
 • het tijdstip van de serveraanvraag;
 • het IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch probleemloze presentatie en optimalisering van zijn website, en daartoe moeten er serverlogbestanden worden verzameld.

 

Contactformulier

Wanneer u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen met het oog op verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dan ook uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, worden door ons bewaard, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens herroept of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

 

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. We gebruiken de gegevens die u hiervoor verstrekt, uitsluitend zodat u het specifieke aanbod of een specifieke dienst, waarvoor u zich hebt ingeschreven, kunt gebruiken. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig zijn. Zo niet, dan wijzen we de registratie af.

Bij belangrijke wijzigingen, bijv. in het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen we het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie verstrekte gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt de door u verleende toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

 

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het analyseren van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie omtrent uw gebruik van deze website wordt normaliter overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool vinden plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Is er een overeenkomstige toestemming gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort, voordat het naar de Verenigde Staten wordt gestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar afgekort. Google zal deze informatie gebruiken in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik ervan te evalueren, om website-activiteiten te rapporteren en om verder website- en aan internetgebruik gerelateerde diensten aan de websitebeheerder mee te delen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser Plugin

U kunt de opslag van Cookies verhinderen door de juiste instelling van uw browsersoftware. Echter wijzen wij u erop dat u in dat geval misschien niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Bovendien kunt u gegevens die opgeslagen en gegenereerd zijn door de Cookie die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking ervan door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de volgende browser plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verhinderd: Google Analytics deactiveren.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens verwijzen we u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van bestellingen

We hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen en passen bij gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd, die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen blokkeren, zoals aangegeven onder het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-IDs of advertentie-IDs (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of gewist. Zie de volgende link voor details hierover: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

 

HubSpot

Onze website maakt gebruik van functies van onlinemarketing-softwareprovider HubSpot. Dat is een geïntegreerde software-oplossing die we gebruiken om verschillende aspecten van onze onlinemarketing te bestrijken.

Die omvatten onder andere:

 • Contentbeheer (website en blog)
 • E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bijv. om downloads aan te bieden)
 • Social Media Publishing & Reporting
 • Rapportage (bijv. verkeersbronnen, toegang, enz.)
 • Contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentering en CRM)
 • Startpagina's en contactformulieren

Via onze registratiedienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, content downloaden en ons hun contactinformatie en andere demografische gegevens verstrekken.

Deze informatie wordt, net zoals de content van onze website, opgeslagen op servers die worden beheerd door onze softwarepartner HubSpot. De informatie kan door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf interessant voor hen zijn. Alle informatie die we verzamelen, is onderworpen aan deze verklaring inzake gegevensbescherming. We gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend voor het optimaliseren van onze marketing.

HubSpot is een softwarebedrijf dat is gevestigd in de VS en een vestiging in Ierland heeft.

Contact:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Ireland,
Telefoon: +353 1 5187500

HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van de "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" en is onderworpen aan de Privacy Seal van TRUSTe alsook aan het "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework.

Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Meer informatie over HubSpot m.b.t. het EU-privacybeleid: https://legal.hubspot.com/data-privacy

Meer informatie over HubSpot m.b.t. cookies die door HubSpot worden gebruikt, vindt u hier: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

en hier: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-security-and-privacy

HubSpot Tracking-instelling (cookies) herroepen: Klik hier

 

6. Newsletter

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig evenals informatie aan de hand waarvan we kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toezenden van de gevraagde informatie en geven die niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die op het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn verstrekt, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het toezenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de uitschrijflink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverminderd van kracht.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, slaan we op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd, nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doelen zijn opgeslagen, blijven hierdoor onverminderd van kracht.

 

7. Plugins und Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Onze website gebruikt plug-ins van de YouTube-website. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van de website opslaat, voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet per se uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Dit laat de YouTube-server weten, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit verhinderen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan na het starten van een video. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan, totdat u ze verwijdert.

Er kunnen eventueel na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet waarop we geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt met het oog op het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.