Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános rendelkezések

 

(1) Az összes értékesítés kizárólag a következő feltételekkel történik. A vevő az ellentmondásmentes megrendeléssel, ill. az áru átvételével elismeri ezeket a feltételeket. Ezek a jövőbeni üzletekre is vonatkoznak, még akkor is, ha nem történik róluk még egyszer kifejezett megállapodás. A vevő ezekkel ellentétes vagy ezektől eltérő feltételei nem képezik a szerződés részét, hacsak írásban nem járulunk hozzá kifejezetten érvényességükhöz. Ez arra az esetre is érvényes, ha a megrendelést kifejezett ellentmondás nélkül teljesítjük, jóllehet ismerjük a vevő ezekkel ellentétes vagy ezektől eltérő feltételeit. Fenntartjuk a jogot a feltételek módosításához. A módosított változat mindazokra az adásvételi szerződésekre vonatkozik, amelyek a módosított szállítási és fizetési feltételek hatályba lépését követően köttetnek.

(2) A vevő adatait vele egyetértésben vállalatunk általános üzleti tevékenysége keretében tároljuk és dolgozzuk fel. Harmadik személynek az adatokat csak a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény keretében adjuk tovább. Az adatok védelmét megfelelően biztosítjuk az illetéktelen hozzáférés ellen.

 

2. Ajánlat és szerződéskötés, árak és kedvezmények

 

(1) Árjegyzékünk csak egy ajánlat adására történő felszólításként értendő. A megadott méretek csak hozzávetőlegesek; a kereskedelemben és az ágazatban elfogadott +/- 3%-os eltérések jogát fenntartjuk. A megadott árak kötelezettség nélküliek. Az árak a megadott mennyiségi egységre vonatkoznak és euróban értendők, és még hozzájuk kell adni a szállítás/számlakiállítás időpontjában törvényesen előírt általános forgalmi adót. A vételárra vonatkozóan a szállítás napján érvényes árlistánk a mérvadó, amennyiben a szállításra több mint hat héttel a megrendelés után kerül sor és az esetleg időközben történt árkiigazítások a piaci adottságok keretei között maradnak.

(2) A vevő és az eladó közötti jogviszonyra kizárólag az írásban megkötött adásvételi szerződés a mérvadó, beleértve a jelen általános szállítási és fizetési feltételeket is. Ez teljes mértékben visszaadja a szerződő felek közötti összes megállapodást a szerződés tárgyában. A szerződés megkötése előtt részünkről tett szóbeli ígéretek jogilag nem kötelezőek és a szerződő felek közötti szóbeli megegyezések helyébe az írásbeli szerződés lép, amennyiben nem következik belőlük kifejezetten, hogy kötelezően továbbra is érvényesek. A megkötött megállapodások kiegészítése és módosítása kizárólag írásos formában érvényes.

(3) Amennyiben többen egy vevői vagy beszerzői egyesületet hoznak létre, úgy ez a szövetség csak akkor tekinthető egy vevőnek, ha központilag a számla címzettjeként és kifizetőjeként lép fel és vállalja a felelősséget a számla pontos kifizetéséért. Az egyes vevők fizetései a vevői vagy beszerzői egyesületnek nem mentesítenek a velünk szembeni tartozás alól és nincsenek hatással a tulajdonjog megállapodott fenntartására.

 

3. Szállítás és küldés

 

(1) A szállítás és a küldés a vevő számlájára és kockázatára történik. A kockázat legkésőbb az árunak a szállítmányozó, a fuvarozó vagy a küldéssel megbízott egyéb harmadik személy részére történő átadásával (amelynél a berakodási folyamat kezdete a mérvadó) átszáll a vevőre. Ez akkor is érvényes, ha részszállítások történnek. Az elküldés módjának és útjának kiválasztására jogosultak maradunk, amennyiben a megrendelő nem adott más utasítást a megrendeléskor. Jogosultak vagyunk arra, hogy az ilyen utasítások révén előálló többletköltségeket felszámlázzuk a megrendelőnek. Az áru elvitele nem lehetséges. Amennyiben szállítás közben a szállítmány vagy egyes darabjai elvesznének, a címzettnek a fuvarozóval szemben kell érvényesítenie kártérítési igényeit. Esetleges kártérítési igényeinkről a fuvarozóval szemben már itt lemondunk a megrendelő javára. Ugyanez érvényes azokra az esetekre, amikor szállítás közben a szállítmány vagy egyes darabjai megsérülnek; a címzettnek a károsodást azonnal igazoltatnia kell a fuvarlevélen vagy a szállítójegyzéken. A szállítmány darabjainak elvesztése vagy károsodása azon eseteiben, amelyekért minket nem terhel a felelősség, a vevő jogai velünk szemben a német Ptk. (BGB) 281. §-ából adódó igényekre korlátozódnak.

(2) A szállítmány biztosítása csak külön rendelkezésre és kizárólag a vevő költségére történik, amennyiben már eleve nem került sor szállítmánybiztosítási szerződés megkötésére.

(3) A vevő elfogadja az áru szállításában közreműködő fuvarozó és biztosító cégek feltételeit.

(4) Közvetítőknek és szobánként történő szállításokat nem vállalunk.

 

4. Fizetési feltételek

 

(1) Eltérő megállapodás hiányában a megvásárolt áru átvételekor a számla összegének kifizetése a számla kiállítása után 14 napon belül levonások nélkül esedékes. Skontó levonása csak külön írásos megállapodás alapján megengedett.

(2) Amennyiben a szerződés megkötése után olyan körülmények következnek be, amelyek megkérdőjelezik a vevő hitel-, ill. fizetőképességét és így veszélyeztetettnek tűnik az ellenérték kifizetése (pl. fizetés beszüntetése, csekkek és váltók be nem váltása, valamint az eladó áruhitel-biztosításának a felmondása), jogosultak vagyunk arra, hogy előzetes fizetést vagy méltányos mértékű biztosítékokat kérjünk. Ez akkor is érvényes, ha ezek a körülmények már a szerződés megkötésének időpontjában fennálltak, de saját elvárható gondosságunk ellenére nem voltak megállapíthatók. Amennyiben a vevő előzetes fizetésre vagy biztosítékadásra vonatkozó követelésünket nem teljesíti, úgy arra is jogosultak vagyunk, hogy az áru leszállítását megtagadjuk a vevő előzetes fizetése, ill. biztosítékadása teljesítéséig vagy elálljunk a szerződéstől. A pénztartozásra a késedelem ideje alatt a (német) jegybanki alapkamatot évi 8 százalékkal meghaladó késedelmi kamatot kell fizetni, hacsak a vevő nem bizonyítja be, hogy a fizetési késedelem következtében nem keletkezett kárunk vagy az lényegesen kisebb volt.

(3) A fizetés a számla vagy az áru késedelmes beérkezésétől függetlenül esedékes, hacsak ezzel kapcsolatban nem terhel minket súlyos hanyagság vagy szándékosság, legkorábban azonban a száma és az áru beérkezésével.

(4) Váltót és csekket csak előzetes írásos beleegyezés után fogadunk el és ezek csak beváltásuk után számítanak fizetésnek. Amennyiben az úgynevezett forgatmányos eljárás keretében átvállaljuk a kibocsátói felelősséget egy, a vevő által elfogadott váltóból, fizetésnek csak a vevő által kiállított csekk beváltása és az említett váltóból származó kibocsátói felelősségünk megszűnése minősül. A váltók és a csekkek időben történő bemutatására tekintettel nem vállalunk semmiféle felelősséget. A váltókkal kapcsolatos költségek és a diszkont a vevőt terhelik.
(5) Amennyiben a vevő neki felróható okokból egy hetet meghaladó fizetési késésbe kerül, mindenfajta még nem esedékes követelésünk is azonnal követelhetővé válik, amennyiben már teljesítettük az ellenszolgáltatást. Ez akkor is érvényes, ha a 2. bekezdés 1. és 2. mondatának feltételei teljesültek. Mindenfajta még nem esedékes követelésünk is azonnal követelhetővé válik, amennyiben az adós személyes vagy gazdasági helyzete alapján úgy tűnik, hogy nem lehetséges az üzleti kapcsolatok zavartalan folytatása és követeléseink veszélybe kerültek.
(6) A teljesített fizetéseket mindenkor a BGB 366. §-a 2. bekezdésének és 367. §-a 1. bekezdésének megfelelően számítjuk be.
(7) Amennyiben a vevő késedelembe esik az időben történő fizetéssel vagy átvétellel, úgy jogosultak vagyunk egy előzőleg megszabott méltányos utólagos határidő eredménytelen lejárta után az adott szerződéstől és valamennyi ezen túlmenően esetleg fennálló szerződéstől elállni és nem teljesítés miatt kártérítést követelni.

5. Szállítási határidők és akadályok

 

(1) A szállítási időpontok vagy határidők csak hozzávetőlegesek és nem kötelezőek, amennyiben kötelező jellegükben előzőleg nem történt írásban kifejezetten megállapodás. Általunk történő betartásuk feltételezi a vevő (közreműködési) kötelezettségeinek időbeni és szabályszerű teljesítését. Eltérő írásos megegyezés hiányában tényleges szállítási időpontnak az a nap minősül, amelyen átadtuk az árut a fuvarozónak.
(2) Vis maior vagy egyéb előreláthatatlan rendkívüli és nekünk nem felróható körülmények - mint pl. bérharc, sztrájk, kizárás és nem előrelátható üzemzavarok, elkerülhetetlen nyersanyaghiány, szállítási eszköz hiány, hatósági rendeletek, stb. - esetében, még akkor is, ha ezek beszállítóinknál vagy azok albeszállítóinál lépnek fel, a kötelező szállítási időpont, ill. határidő is meghosszabbodik az akadályoztatás időtartamával, amihez egy méltányos felfutási időt is hozzá kell számítani, ha szállítási kötelezettségeink időbeni teljesítésében ezáltal akadályoztatva vagyunk. A nevezett körülményekre csak akkor hivatkozhatunk, ha a vevőt haladéktalanul tájékoztattuk róluk, amint tudomásunkra jutottak. Amennyiben ilyen körülmények miatt a szállítás egészében vagy részben lehetetlenné vagy nem elvárhatóvá válik, jogosultak vagyunk a szerződéstől egészében vagy a megfelelő részben elállni. Amennyiben a szállítási idő meghosszabbodik, ill. a nevezett körülmények miatt egészben vagy részben elállunk a szerződéstől, a vevő emiatt nem támaszthat kártérítési igényt. Amennyiben a szállítási késedelem egy hónapnál tovább tart, a vevő jogosult egy méltányos utólagos határidő megszabása után, amelyet írásbeli formában kell megtennie, a szerződés még nem teljesített része tekintetében a szerződéstől elállni.
(3) Amennyiben egyedi részek kiszállításával esünk késedelembe, a vevő által írásban megszabott és a teljesítés átvétele visszautasításának fenyegetésével összekötött utólagos határidőnek legalább két hetet kell kitennie az utólagos határidő megszabásának hozzánk történő beérkezésétől számítva.
(4) Amennyiben késedelembe esünk egy szállítással vagy teljesítéssel vagy bármilyen okból lehetetlenné válik számunkra a szállítás vagy a teljesítés, úgy kártérítési felelősségünk a jelen szállítási és fizetési feltételek 7. §-ának kikötései szerint korlátozott.

 

6. Szavatosság, jótállás és terméktulajdonságok

 

(1) Az árut felhasználása előtt, amelynek az ismert felhasználási útmutatók szerint kell történnie, ellenőrizni kell és össze kell hasonlítani. A négyzetmétersúlytól történő +/- 10 %-os eltérés az ágazatban megszokott és fenntartjuk hozzá a jogot. Utánszállításoknál az eredetitől történő eltérések a technika, a gyártás, ill. a nyersanyagok sajátosságai által meghatározott határok között nem mindig elkerülhetőek. Ezekhez ugyancsak fenntartjuk a jogot és nem adnak alapot a kifogásolásra, hacsak a vevő nem bizonyítja be, hogy az eltérések az eredetitől meghaladják az elvárható mértéket.

(2) Nyilvánvaló hiányosságokra vonatkozó kifogásokat az áru átvétele után haladéktalanul, de legkésőbb két héttel a rendeltetési helyre érkezés után írásban kell velünk közölni.

(3) Az áruk hiányosságainak minden kifogásolásakor be kell küldeni a kifogásolt áruból olyan részeket, amelyeken az érvényre juttatni kívánt hibának felismerhetőnek kell lennie, a hozzátartozó kísérőcédulával és/vagy a hozzátartozó zárószalaggal együtt.

(4) Amennyiben az áru nekünk felróható hiányosságáról van szó, elsőként utólagos szállításra vagyunk jogosultak. Amennyiben erre nem vagyunk készek vagy nem vagyunk abban a helyzetben, ezt megtagadjuk vagy az utólagos szállítás nekünk felróható okokból a méltányos határidőn túl húzódik, vagy egyéb módon nem sikerül, úgy a vevő választása szerint jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételár megfelelő csökkentését (árleszállítást) követelni.

(5) A szállítás egy részének hiányosságai nem jogosítják fel a vevőt arra, hogy a teljes szállítást kifogásolja, hacsak nem bizonyítja be, hogy a hibátlan maradék már érdektelen számára.

(6) A jótállás időtartama 12 hónap a kockázat átszállásától kezdve. Ez elévülési határidő és a hiányosságokból eredő következményes károk pótlására vonatkozó igényekre is érvényes, amennyiben ezeket nem tiltott cselekmény szempontjából érvényesítik.

(7) Amennyiben a hiányosság a mi hibánk, a vevő a 7. § alatt meghatározott feltételek mellett kártérítést követelhet.

(8) A GCC fa-polimer nyersanyagból készülő termékeink tulajdonságai a mindenkori specifikációkhoz és a mindenkor érvényes szerelési útmutatóhoz igazodnak.

(9) A GCC fa-polimer nyersanyagból készülő termékeinkben magas a természetes rostok aránya; ezért természet adta tulajdonságaikat, eltéréseiket és jellemzőiket mindenkor figyelembe kell venni. A vevőnek megvásárlásukkor és alkalmazásukkor különösen figyelembe kell vennie biológiai, fizikális és kémia tulajdonságaikat. Termékeink egyéb összetevői minőségi kötőanyagokból és adalékokból állnak.

(10) Egy termékfajtán belül a szín, a struktúra és egyebek eltéréseinek sávszélessége termékünk tulajdonságaihoz tartozik és nem képezi semmiféle reklamáció vagy felelősségvállalás alapját. Adott esetben a vevőnek szakszerű tanácsot kell kérnie.

(12) Az alak, a szín és a külső méretek csekély mértékben eltérhetnek és nem jogosítanak fel kifogásolásra.

(13) A gyártó kezelési és alkalmazási, valamint tárolási utasításait be kell tartani.

 

7. Kártérítési felelősség vétkesség miatt

 

(1) Kártérítési felelősségünk bármely jogi alapon, különösen lehetetlenülés, késedelem, hiányos vagy hibás szállítás, szerződésszegés, a szerződés tárgyalásakor kötelességszegés és tiltott cselekmény miatt, amennyiben ezekben a vétkesség mindenkor szerepet játszik, a jelen 7. § kikötései szerint korlátozott.

(2) Nem vállalunk felelősséget irányító testületeink, törvényes képviselőink, alkalmazottaink vagy a teljesítésnél igénybe vett egyéb segédeink egyszerű gondatlanságáért amennyiben nem lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséről van szó. Lényeges szerződéses kötelezettség a szállítás tárgyának érdemleges hiányosságoktól mentes időben történő leszállítása, valamint a tanácsadási, védelmi és oltalmi kötelezettség, amely a vevőnek a szállítás tárgya szerződésszerű alkalmazását hivatott biztosítani, vagy a vevő személyzete testi épségének és életének védelmét vagy tulajdonának jelentős károktól történő megóvását célozza.

(3) Amennyiben a 2. bekezdés szerint fennáll kártérítési kötelezettségünk, úgy ez a kötelezettség azokra a károkra korlátozódik, amelyeket mi a szerződés megkötésekor a szerződésszegés lehetséges következményeként előreláttunk vagy elvárható gondossággal előre kellett volna látnunk. A szállítás tárgyának hibáiból adódó közvetett és következményes károk emellett csak akkor pótolhatóak, amennyiben ezek a szállítás tárgyának rendeltetésszerű használatakor tipikusan elvárhatóak.

(4) Egyszerű gondatlanságból eredő felelősségvállalás esetében kártérítési kötelezettségünk azokra az anyagi károkra és a belőlük eredő további vagyoni károkra korlátozódik, amelyek előreláthatóak, szerződés-tipikusak és közvetlenek, még akkor is, ha lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséről van szó.

(5) A felelősség kizárásának és korlátozásának fent felsorolt esetei ugyanilyen mértékben érvényesek irányító testületeinkre, törvényes képviselőinkre, alkalmazottainkra és a teljesítésnél igénybe vett egyéb segédeinkre.

(6) Amennyiben műszaki felvilágosítást adunk vagy tanácsadóként cselekszünk és ez a tájékoztatás vagy tanácsadás nem tartozik a szerződésben megállapodott teljesítéshez, úgy ez térítésmentesen és minden felelősség kizárásával történik.

(7) A jelen 7. § korlátozásai nem vonatkoznak felelősségvállalásunkra szándékos magatartás miatt, a garantált minőségi jellemzőkért, az élet, a testi épség vagy az egészség károsításának eseteire, vagy a termékfelelősségi törvény szerinti esetekre.

 

8. Visszkereseti igények

 

(1) A 6. § rendelkezései nem érintik a vevő esetleges visszkereseti igényeit, amennyiben az árut fogyasztási cikkek adásvétele keretében továbbértékesítette. Erre vonatkozóan a BGB 478. és 479. §-ai érvényesek.

 

9. Tulajdonjog fenntartása

 

(1) Valamennyi szállítás a tulajdonjog fenntartásával történik. Az áru az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelésünk teljes körű teljesítéséig tulajdonunk marad. A vevő más előzetes írásos megállapodás hiányában a belföldre korlátozva jogosult az áru továbbértékesítésére és felhasználásra a rendes kereskedelmi forgalom keretében mindaddig, amíg nem esik fizetési késedelembe. Előzetes írásos kifejezett beleegyezésünk nélkül a vevő nem jogosult az árut, amelyre a tulajdonjog fenntartása érvényes, biztosítékként átruházni vagy elzálogosítani. A vevő szerződésszegő magatartása, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk az árut visszavenni. Az áru általunk történő visszavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást, hacsak ezt nem jelentettük ki kifejezetten írásban. Az áru visszavétele után jogosultak vagyunk annak értékesítésére. Az értékesítés bevételét a 4. § 7. bekezdése szerinti méltányos értékesítési költségek levonásával beszámítjuk a vevő tartozásába.

(2) A vevő köteles az árut, amelyre a tulajdonjog fenntartása érvényes, gondosan kezelni és tárolni, és saját költségére tűz-, vízkárok és lopás ellen új értéken biztosítani. A vevőnek kérésünkre igazolnia kell a biztosítást.

(3) Lefoglalás vagy harmadik személy egyéb hozzáférése esetén az áruhoz, amelyre a tulajdonjog fenntartása érvényes, a vevő köteles rámutatni tulajdonjogunkra és haladéktalanul értesíteni minket. Amennyiben a harmadik személy nincs abban a helyzetben, hogy a bírósági és bíróságon kívüli költségeinket (ZPO 771. §) megtérítse egy harmadik fél ellen folytatott per esetén, a nekünk keletkező károkért a vevő viseli a felelősséget.

(4) A fenntartással szállított áru megmunkálása vagy átalakítása a vevő által mindig számunkra, mint gyártó számára történik, de nekünk kötelezettség nélkül. Amennyiben az árut más tárgyakkal együtt dolgozzák fel, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, úgy az új dolgon résztulajdont szerzünk árunk értékének (- adott esetben arányos - számla végösszeg plusz áfa) a másik feldolgozott tárgy értékéhez viszonyított arányában. A feldolgozás által keletkezett dologra egyébként ugyanaz vonatkozik, mint a fenntartással szállított árura.

(5) Amennyiben az árut, amelyre a tulajdonjog fenntartása érvényes, más tárgyakkal, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik, szétválaszthatatlanul elegyítik, úgy az új dolgon résztulajdont szerzünk árunk értékének (- adott esetben arányos - számla végösszeg plusz áfa) a másik elegyített tárgy értékéhez viszonyított arányában az elegyítés időpontjában. Amennyiben az elegyítés úgy történik, hogy a vevő tárgya fő tárgynak tekintendő, akkor már most megállapodunk, hogy a vevő ezen a dolgon az arányos résztulajdont átruházza ránk. Valamennyi így keletkezett egyedüli vagy résztulajdonunkat a vevő térítésmentesen megőrzi számunkra.

(6) A vevővel fenntartott üzleti viszonyunkból származó valamennyi követelésünk biztosítására a vevő már most már most teljes mértékben átruházza ránk mindazokat a követeléseket, amelyek a fenntartással átadott áru továbbértékesítéséből vagy vele kapcsolatban más jogalapon (biztosítás, tiltott cselekmény) keletkeznek, beleértve az összes szaldókövetelést a folyószámlából átvevőivel vagy harmadik felekkel szemben, függetlenül attól, hogy a tulajdonjog fenntartásával átadott árut feldolgozatlanul vagy feldolgozva értékesíti vagy értékesítette tovább. Ez megfelelően érvényes azokra a követelésekre is, amelyek a tulajdonjog fenntartásával átadott árunak egy ingatlannal való kapcsolata alapján keletkeznek egy harmadik személlyel szemben.

(7) Visszavonhatóan feljogosítjuk a vevőt, hogy a ránk átruházott követeléseket saját számlájára és saját nevében hajtsa be. Ez nem érinti azt a jogosultságunkat, hogy ezeket a követeléseket saját magunk hajtsuk be. Ugyanakkor kötelezzük magunkat, hogy mindaddig nem élünk ezzel a jogosultságunkkal, amíg a vevő valamennyi követelésünk tekintetében szabályszerűen teljesíti fizetési kötelezettségeit, nem került fizetési késedelembe és különösen nem indítottak ellene vagyonát illetően bírósági csődeljárást vagy nem szüntette be fizetéseit. A fent említett esetekben megkövetelhetjük, hogy a vevő a ránk átruházott követeléseket és adósaikat ismerteti, a behajtáshoz szükséges minden adatot megad, a hozzátartozó dokumentumokat átadja és az adóssal közli az átruházást.

(8) Kötelezzük magunkat arra, hogy a nekünk járó biztosítékokat a vevő kérésére annyiban felszabadítjuk, amennyiben a biztosítékaink által elérhető érték a biztosítani kívánt követeléseket nem csak átmenetileg több mint 20 %-kal meghaladja. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása minket illet.

 

10. Beszámítás, visszatartás

 

A vevő csak akkor rendelkezik a beszámítás és a visszatartás jogával, ha viszontköveteléseit jogerősen megállapították, ezek vitathatatlanok vagy mi elismertük őket.

 

11. Zárórendelkezések

 

(1) A közöttünk és a vevő között fennálló jogviszony egésze, valamint a jelen szállítási és fizetési feltételek a Németország Szövetségi Köztársaság jogának hatálya alá tartoznak; az ENSZ egységes kereskedelmi konvenciójának (CISG) alkalmazása kizárt.

(2) Amennyiben a vevő teljes jogú kereskedő, úgy a teljesítés, ill. az illetékes bíróság helye székhelyünk (a vesztfáliai Schwelm) valamennyi az üzleti viszonyból közvetlenül vagy közvetve adódó kötelezettség, ill. jogi viták tekintetében.

(3) Amennyiben a jelen szállítási és fizetési feltételek egyes kikötései semmisek lennének vagy azzá válnának, ez a többi kikötés és megállapodás érvényességét nem érinti.


Erfurt & Sohn KG
Wuppertal
Hageni Cégbíróság, HRA 4191


2013. május 1-i állapot